Prihláška za člena klubu

Členom ŠSK X-SHOT sa môže stať fyzická osoba, ktorá:

 • – požiada o členstvo v ŠSK
 • – je morálne bezúhonná a spôsobilá na právne úkony
 • – dovŕšil 18 rokov, alebo dovŕšil 15 rokov a má vyplnený a podpísaný súhlas s členstvom zodpovedného zástupcu na žiadosti o prijatie
 • – pošle digitálnu fotografiu tváre na info@x-shot.sk
 • – súhlasí so stanovami ŠSK
 • – zaplatí členský príspevok
 • – jeho členstvo schválil výbor ŠSK

Postup…

 1. Členom ŠSK sa stáva žiadateľ, ktorý je morálne bezúhonný, plne spôsobilý na právne úkony, súhlasí s týmito stanovami, jeho členstvo schválil výbor ŠSK na svojom zasadnutí a po zaplatení členského príspevku.
 2. Členom ŠSK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.
 3. Prípravný výbor – zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 4. Čestné členstvo sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja ŠSK, strelectva alebo odbornou prospešnou činnosťou v rezorte strelectva. Čestné členstvo navrhuje výbor a schváli valné zhromaždenie. Čestný člen má právo byť informovaný a podieľať sa na činnosti ŠSK, podávať návrhy na činnosť ŠSK, nie je povinný zaplatiť členský príspevok, nemá hlasovacie právo.
 5. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ŠSK
  • dobrovoľným odchodom člena zo ŠSK
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ŠSK
  • ak poškodí člen svojím konaním ŠSK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor ŠSK pozastaviť členstvo do najbližšej schôdze ŠSK. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení zo ŠSK alebo o ukončení pozastavenia členstva.
  • neplatením členského príspevku za uvedený rok
  • zánikom združenia
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
  • úmrtím člena
  • čestné členstvo zaniká po stiahnutí čestného členstva valným zhromaždením na návrh výboru ŠSK

Prihláška za člena

Prihlášku vypĺňajte s diakritikou!
Položky označené * sú povinné.

Základné údaje

Adresa trvalého bydliska

Korešpondenčná adresa

(ak je iná ako adresa trvalého bydliska)

Kontaktné údaje

Ostatné

Som držiteľ zbrojného preukazu
ánonie

Som členom poľovného združenia
ánonie

Som členom streleckého klubu
ánonie

Fotografia

Fotografia tváre spredu (ako na osobné doklady), v dostatočnej kvalite na tlač.

Prepnúť jazyk

  <<logo x-shot color>>

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  <h6>ADRESA</h6>
  63739 street lorem ipsum City, Country
  <h6>EMAIL</h6>
  info@company.com