Stanovy klubu

Úvodné ustanovenie

Športový strelecký klub X-Shot, ďalej len ŠSK, je neziskovým občianskym združením priaznivcov praktickej streľby, bez rozdielu národnosti, rasy, pohlavia, politickej príslušnosti a náboženského vyznania.

Článok I.

Názov, sídlo, pôsobnosť

Názov: Športový strelecký klub X-Shot
Skrátený názov: ŠSK X-Shot
Sídlo: Malodunajská 10, 946 03 Kolárovo
Pôsobnosť: Pôsobnosť ŠSK sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Článok II.

Poslanie a ciele činnosti

ŠSK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane v teoretickej a praktickej príprave streľby; organizovaní streleckých súťaží na miestnej, okresnej i celoslovenskej úrovni na strelniciach.
Cieľmi činností je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí v oblasti streľby a športovej zdatnosti
 • zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou ŠSK
 • poskytovanie informácii o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti, s využitím moderných informačných technológií.
 • medziregionalna spolupráca so subjektami zameranými na športovú streľbu z krátkej, dlhej guľovej a brokovej zbrane
 • medziregionálna spolupráca a organizovanie streleckých súťaží v praktickej streľbe
 • propagácia vlastnej činnosti ŠSK
 • organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcii
 • bezplatné poskytovanie odborných rád pre svojich členov týkajúce sa strelectva, realizácia výcviku zaobchádzania so zbraňou prostredníctvom svojich odborných inštruktorov pre členov streleckého klubu.
 • zabezpečenie kurzov a výcviku zaobchádzania so zbraňou.
Článok III.

Členstvo

 1. Členom ŠSK sa stáva žiadateľ, ktorý je morálne bezúhonný, plne spôsobilý na právne úkony, súhlasí s týmito stanovami, jeho členstvo schválil výbor ŠSK na svojom zasadnutí a po zaplatení členského príspevku.
 2. Členom ŠSK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.
 3. Prípravný výbor – zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 4. Čestné členstvo sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja ŠSK, strelectva alebo odbornou prospešnou činnosťou v rezorte strelectva. Čestné členstvo navrhuje výbor a schváli valné zhromaždenie. Čestný člen má právo byť informovaný a podieľať sa na činnosti ŠSK, podávať návrhy na činnosť ŠSK, nie je povinný zaplatiť členský príspevok, nemá hlasovacie právo.
 5. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ŠSK
  • dobrovoľným odchodom člena zo ŠSK
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ŠSK
  • ak poškodí člen svojím konaním ŠSK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor ŠSK pozastaviť členstvo do najbližšej schôdze ŠSK. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení zo ŠSK alebo o ukončení pozastavenia členstva.
  • neplatením členského príspevku za uvedený rok
  • zánikom združenia
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
  • úmrtím člena
  • čestné členstvo zaniká po stiahnutí čestného členstva valným zhromaždením na návrh výboru ŠSK
 1. Člen ŠSK má právo:
  • podieľať sa na činnosti ŠSK
  • využívať možnosti a služby ŠSK dané platnými stanovami ŠSK
  • zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na valnom zhromaždení
  • voliť a byť volený do orgánov ŠSK
  • byť prítomný na rokovaní, ak je rokované o jeho osobe
  • žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov v ŠSK, slobodne sa vyjadrovať k činnosti ŠSK a jeho orgánom a členom,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov ŠSK
  • podávať návrhy a odporúčania a v lehote do 30 dní obdržať aj odpoveď – nesmie však svojou činnosťou pôsobiť proti záujmom ŠSK
 1. Povinnosti členov ŠSK:
  • dodržiavať stanovy ŠSK
  • konať v zmysle platných stanov ŠSK a v zmysle plánu činnosti
  • platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne
  • plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení
  • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom ŠSK
  • propagovať činnosť ŠSK a chrániť záujmy ŠSK
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok ŠSK
Článok IV.

Orgány ŠSK

Najvyšším orgánom ŠSK je Valné zhromaždenie. Ďalšími orgánmi sú výbor ŠSK a mimoriadne valné zhromaždenie. Všetky orgány rozhodujú uznesením. Uznesenie je právoplatné po schválení 2/3 väčšinou prítomných členov.

Valné zhromaždenie – zvoláva ju predseda ŠSK – raz ročne.

 • volí predsedu, podpredsedu, hospodára a tajomníka ŠSK
 • schvaľuje prípadné úpravy stanov
 • schvaľuje plán činnosti ŠSK na obdobie 12 mesiacov
 • schvaľuje správu o hospodárení ŠSK za uplynulé obdobie (spravidla 12 mesiacov, kalendárny rok)

Výbor ŠSK

Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. Zasadá podľa potreby, avšak minimálne raz za 2 mesiace. Predseda spolu s podpredsedom, s tajomníkom a hospodárom tvoria Výbor ŠSK.

Predseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Zvoláva a riadi všetky zasadnutia a konferencie ŠSK., V neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo osoba poverená predsedom ŠSK.

Podpredseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Podpredseda je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá konferencií. Podpredseda zastupuje predsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie konferencie a členské schôdze.

Tajomník ŠSK je zodpovedný za vedenie agendy členskej základne. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Tajomník je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá konferencií. Tajomník zastupuje predsedu a podpredsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie konferencie a členské schôdze.

Hospodár ŠSK zabezpečuje a zodpovedá za správne hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami ŠSK a dodržiavanie zákonov. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a je zaň zodpovedný. Upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Realizuje a navrhuje brigádnickú činnosť. Pri živelnom ohrození majetku je neodkladne povinný okamžite informovať výbor a kompetentné úrady o stave ohrozenia. Dohliada, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok bol použitý len na účely ŠSK.

Potrebné vymedzenie vzťahov vo vnútri ŠSK a ich zmeny rieši organizačný, rokovací a pracovný poriadok ŠSK, zásady hospodárenia a plán činnosti ŠSK schvaľované 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení ŠSK.

Mimoriadne valné zhromaždenie ŠSK – zvoláva predseda ŠSK, podpredseda ŠSK alebo tajomník ŠSK

Mimoriadne valné zhromaždenie ŠSK sa zvoláva na návrh výboru, alebo na návrh 2/3 členskej základne formou podpísanej petície, ktorá je doručená predsedovi ŠSK, podpredsedovi ŠSK alebo tajomníkovi ŠSK, ktorý zabezpečí zasadnutie mimoriadne valné zhromaždenie s požadovaným obsahom.

Mimoriadne valné zhromaždenie je možne zvolať najviac jedenkrát za šesť mesiacov. Ak sa na schôdzu (bez rozdielu akú) nedostaví potrebná 2/3 väčšina členov, potom sa táto schôdza považuje automaticky za uznášania schopnú po uplynutí 60 minút od času riadne stanoveného na pozvánke.

Článok V.

Hospodárenie

ŠSK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. ŠSK je samostatným právnym subjektom a s týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami, plánom činnosti a zásadami pre hospodárenie ŠSK.

Príjmy ŠSK tvoria:

 • vstupné poplatky, poplatky za členské preukazy a ročné členské
 • dary, dotácie a iné príspevky
 • príjmy z prípadnej doplnkovej vlastnej činnosti klubu
 • pri získaní materiálneho daru, finančnej hodnoty nad 150,- EUR, menovaný môže požiadať výbor o zrušenie zaplatenia členského príspevku až na dva kalendárne roky
Článok VI.

Zánik klubu

 1. ŠSK zaniká odsúhlasením na mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanej 2/3 členskej základne. Odsúhlasenie musí byť 2/3 väčšinou prítomných.
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 3. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený mimoriadným valným zhromaždením, pokiaľ ho nie je schôdza schopná 2/3 väčšinou zvoliť, automaticky sa ním stáva predseda ŠSK. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov klubu podľa dĺžky členstva.
Článok VIII.

Záverečné ustanovenie

Ak nie sú záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov.

V Kolárove dňa 8.2.2013

Prepnúť jazyk

  <<logo x-shot color>>

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  <h6>ADRESA</h6>
  63739 street lorem ipsum City, Country
  <h6>EMAIL</h6>
  info@company.com