Klubszabályzat

Sajnáljuk, ez a tartalom egyelőre csak szlovákul érhető el.

Úvodné ustanovenie

Športový strelecký klub X-Shot, ďalej len ŠSK, je neziskovým občianskym združením priaznivcov praktickej streľby, bez rozdielu národnosti, rasy, pohlavia, politickej príslušnosti a náboženského vyznania, založeným a vykonávajúcim činnosť na základe príslušných ustanovení zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
Združenie je zároveň streleckou organizáciou v zmysle ust. §17 a §28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a športovou organizáciou v zmysle ust. §8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Článok I.

Názov, sídlo, pôsobnosť

Názov: Športový strelecký klub X-Shot
Skrátený názov: ŠSK X-Shot
Sídlo: Malodunajská 10, 946 03 Kolárovo
Pôsobnosť: Pôsobnosť ŠSK sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Článok II.

Poslanie a ciele činnosti

ŠSK vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov, predovšetkým v záujmovej sfére športovej streľby z krátkej guľovej, dlhej guľovej a brokovej zbrane v teoretickej a praktickej príprave streľby; organizovaní streleckých súťaží na miestnej, okresnej, celoslovenskej a medzinárodnej úrovni podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných pravidiel na strelniciach a kondičných streleckých tréningových aktivít.
ŠSK najmä usporadúva, organizuje a vykonáva tréningové aktivity a športové strelecké súťaže podľa pravidiel športovej streľby pre národné a medzinárodné športové strelecké disciplíny, a to zamerané na športovú streľbu zo samonabíjacích, opakovacích, jednovýstrelových a viacvýstrelových krátkych a dlhých guľových a brokových palných zbraní civilného, športového alebo pôvodne vojenského charakteru vrátane:

 • samonabíjacích zbraní, ktoré boli upravené zo samočinnej zbrane,
 • krátkych samonabíjacích zbraní a krátkych opakovacích zbraní na strelivo so stredovým zápalom, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je ich súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nich vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov,
 • dlhých samonabíjacích zbraní a dlhých opakovacích zbraní na strelivo so stredovým zápalom, ktoré umožňujú vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je ich súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nich vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov,
 • dlhých samonabíjacích zbraní, ktoré možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov,

ako aj zbraní perkusných, kresadlových, tlejákových a historických, vrátane nácviku statickej aj dynamickej športovej streľby z uvedených zbraní, a to všetko podľa pravidiel, nie však výlučne, ISSF, IDPA, IPSC, LOS-SK, LOS, SASS, CAS a USPSA v kategóriách pistol, pistol caliber carbine a rifle.

Cieľmi činnosti je výkon aktivít predovšetkým v týchto oblastiach:

 • vzdelávanie a zvyšovanie odborných znalostí v oblasti streľby a športovej zdatnosti
 • zvyšovanie odborných znalostí z predpisov súvisiacich s činnosťou ŠSK
 • poskytovanie informácii o organizácii ako takej, o aktivitách a o výsledkoch činnosti, s využitím moderných informačných technológií.
 • medziregionálna spolupráca so subjektami zameranými na športovú streľbu z krátkej guľovej, dlhej guľovej a brokovej zbrane
 • medziregionálna spolupráca a organizovanie kondičných streleckých tréningových aktivít a streleckých súťaží v praktickej streľbe
 • propagácia vlastnej činnosti ŠSK
 • organizovanie kultúrno-spoločenských klubových akcii
 • bezplatné poskytovanie odborných rád pre svojich členov týkajúce sa strelectva, realizácia výcviku zaobchádzania so zbraňou prostredníctvom svojich odborných inštruktorov pre členov streleckého klubu.
 • zabezpečenie kurzov a výcviku zaobchádzania so zbraňou
Článok III.

Členstvo

 1. Členom ŠSK sa stáva žiadateľ, ktorý je morálne spôsobilý, bezúhonný, plne spôsobilý na právne úkony, súhlasí s týmito stanovami, jeho členstvo schválil výbor ŠSK na svojom zasadnutí a zaplatil členský príspevok v plnej výške.
 2. Členom ŠSK sa môže stať aj osoba mladšia ako 18 rokov so súhlasom jeho zákonného zástupcu.
 3. Prípravný výbor – zakladatelia klubu sa stávajú členmi automaticky dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
 4. Čestné členstvo sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja ŠSK, strelectva alebo odbornou prospešnou činnosťou v rezorte strelectva. Čestné členstvo navrhuje výbor a schváli valné zhromaždenie. Čestný člen má právo byť informovaný a podieľať sa na činnosti ŠSK, podávať návrhy na činnosť ŠSK, nie je povinný zaplatiť členský príspevok, nemá hlasovacie právo.
 5. Členstvo zaniká:
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z ŠSK
  • vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, je dlhodobo nečinný, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje príslušný orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán ŠSK
  • ak poškodí člen svojím konaním ŠSK, neplní si riadne svoje členské povinnosti, môže mu výbor ŠSK pozastaviť členstvo do najbližšej schôdze ŠSK. Členská schôdza rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov o vylúčení zo ŠSK alebo o ukončení pozastavenia členstva.
  • nezaplatením členského príspevku, pričom v takom prípade členstvo zaniká k tridsiatemu dňu odo dňa splatnosti členského
  • zánikom združenia
  • úmrtím člena
  • čestné členstvo zaniká po zrušení čestného členstva valným zhromaždením na návrh výboru ŠSK
 1. Člen ŠSK má právo:
  • podieľať sa na činnosti ŠSK
  • využívať možnosti a služby ŠSK dané platnými stanovami ŠSK
  • zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na valnom zhromaždení
  • voliť a byť volený do orgánov ŠSK
  • byť prítomný na rokovaní, ak je rokované o jeho osobe
  • žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti orgánov v ŠSK, slobodne sa vyjadrovať k činnosti ŠSK a jeho orgánom a členom,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov ŠSK
  • podávať návrhy a odporúčania a v lehote do 30 dní obdržať aj odpoveď – nesmie však svojou činnosťou pôsobiť proti záujmom ŠSK
 1. Povinnosti členov ŠSK sú:
  • dodržiavať stanovy ŠSK
  • konať v zmysle platných stanov ŠSK a v zmysle plánu činnosti
  • platiť členské príspevky v stanovenej výške a v stanovenom termíne
  • plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch do ktorých boli zvolení
  • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom ŠSK
  • propagovať činnosť ŠSK a chrániť záujmy ŠSK
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok ŠSK
 2. Členský príspevok:
  • sa stanovuje na 30 € (tridsať eur) na 1 kalendárny rok.
Článok IV.

Orgány ŠSK

Najvyšším orgánom ŠSK je Valné zhromaždenie. Ďalšími orgánmi sú výbor ŠSK a Mimoriadne valné zhromaždenie. Všetky orgány rozhodujú uznesením. Uznesenie je právoplatné po schválení 2/3 väčšinou prítomných členov. Orgány sú uznášania schopné, ak je na ich zasadnutí prítomná najmenej 2/3 väčšina ich členov. Ak sa na riadne zvolané zasadnutie orgánu nedostaví potrebná 2/3 väčšina jeho členov ani po uplynutí jednej polhodiny od stanoveného začiatku riadne zvolaného zasadnutia, orgán sa na zvolanom zasadnutí považuje za uznášania schopný bez ohľadu na počet prítomných členov, pričom potrebná väčšina sa počíta z počtu prítomných členov orgánu.

Valné zhromaždenie

 • zvoláva predseda ŠSK  alebo Podpredseda ŠSK raz ročne
 • volí predsedu, podpredsedu, hospodára a tajomníka ŠSK
 • schvaľuje prípadné úpravy stanov
 • schvaľuje plán činnosti ŠSK na obdobie 12 mesiacov
 • schvaľuje správu o hospodárení ŠSK za uplynulé obdobie (spravidla 12 mesiacov, kalendárny rok)

Výbor ŠSK

Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania. Zasadá podľa potreby, avšak minimálne raz za 2 mesiace. Predseda spolu s podpredsedom, s tajomníkom a hospodárom tvoria Výbor ŠSK.

Predseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Zvoláva a riadi všetky zasadnutia valného zhromaždenia ŠSK. V neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo osoba poverená predsedom ŠSK.

Podpredseda ŠSK je štatutárnym orgánom. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Za ŠSK koná samostatne. Podpredseda je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Podpredseda zastupuje predsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby zvoláva a vedie zasadnutie valného zhromaždenia.

Predseda a podpredseda zodpovedajú za plnenie povinností, ktoré ŠSK ukladajú ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, a to najmä za splnenie a dodržiavanie registračných a ďalších povinností športovej organizácie podľa §8 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe, splnenie ohlasovacej povinnosti podľa §28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a vydávanie potvrdení podľa §17 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive.

Tajomník ŠSK je zodpovedný za vedenie agendy členskej základne. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Tajomník je zástupcom ŠSK, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu. Tajomník zastupuje predsedu a podpredsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie zasadnutie valného zhromaždenia.

Hospodár ŠSK zabezpečuje a zodpovedá za správne hospodárenie s majetkom, finančnými prostriedkami ŠSK a dodržiavanie zákonov. Je volený 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení, na dobu 5 rokov. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a je zaň zodpovedný. Upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Realizuje a navrhuje brigádnickú činnosť. Pri živelnom ohrození majetku je neodkladne povinný okamžite informovať výbor a kompetentné úrady o stave ohrozenia. Dohliada, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok bol použitý len na účely ŠSK.

Potrebné vymedzenie vzťahov vo vnútri ŠSK a ich zmeny rieši organizačný, rokovací a pracovný poriadok ŠSK, zásady hospodárenia a plán činnosti ŠSK schvaľované 2/3 väčšinou prítomných členov na valnom zhromaždení ŠSK.

Mimoriadne valné zhromaždenie ŠSK zvoláva Predseda ŠSK alebo Podpredseda ŠSK na návrh výboru, alebo na návrh 2/3 členskej základne formou podpísanej petície, ktorá je doručená predsedovi ŠSK, podpredsedovi ŠSK alebo tajomníkovi ŠSK, ktorý zabezpečí zasadnutie mimoriadne valné zhromaždenie s požadovaným obsahom.

Mimoriadne valné zhromaždenie je možne zvolať najviac jedenkrát za šesť mesiacov.

Článok V.

Hospodárenie

ŠSK vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. ŠSK je samostatným právnym subjektom a s týmito prostriedkami disponuje v súlade s platnými právnymi predpismi, stanovami, plánom činnosti a zásadami pre hospodárenie ŠSK.

Príjmy ŠSK tvoria:

 • vstupné poplatky, poplatky za členské preukazy a ročné členské
 • dary, dotácie a iné príspevky
 • príjmy z prípadnej doplnkovej vlastnej činnosti klubu
 • pri získaní materiálneho daru, finančnej hodnoty nad 150,- EUR, menovaný môže požiadať výbor o zrušenie zaplatenia členského príspevku až na dva kalendárne roky
Článok VI.

Zánik ŠSK

 1. ŠSK zaniká odsúhlasením na Mimoriadnom valnom zhromaždení zvolanom 2/3 členskej základne. So zánikom ŠSK musí na Mimoriadnom valnom zhromaždení prejaviť súhlas najmenej 2/3 väčšina prítomných členov.
 2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 3. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor zvolený Mimoriadnym valným zhromaždením. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov klubu pomerne podľa dĺžky členstva.
Článok VII.

Záverečné ustanovenie

Ak nie sú záležitosti upravené v stanovách alebo iných vnútorných dokumentoch, pri ich riešení sa postupuje podľa platných právnych predpisov. Toto znenie stanov v plnom rozsahu ruší a nahrádza doterajšie znenie stanov ŠSK.

V Kolárove dňa 17.2.2019

Nyelvválasztás

  Legközelebbi események
  2024.07.13
  • Családi nap
   Strelnica Hubert, 925 71 Trnovec nad Váhom, Slovakia

  Kosár