Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia GDPR

Informácie o spracúvaní osobných
údajov podľa Nariadenia GDPR

zákon č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov, Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/680 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov

Nariadenie sa uplatňuje od 25. mája 2018

Prevádzkovateľ:

Športový strelecký klub X-SHOT

Malodunajská 10, 946 03 Kolárovo
IČO: 42210615
DIČ: 2024087043
info@x-shot.sk
www.x-shot.sk

Prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov sám alebo spoločne s inými a spracúva ich vo vlastnom mene.

Spôsob získavania osobných údajov

 • prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky, emailom, alebo osobne

Účel spracúvania osobných údajov

 • účelom spracúvania osobných údajov sú zmluvné vzťahy
 • účelom spracúvania osobných údajov je evidencia členov klubu
 • účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia členov
 • účelom spracúvania osobných údajov je sledovanie aktivity členov klubu
 • účelom spracúvania osobných údajov je sledovanie činností členov klubu
 • účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu alebo tovar, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty
 • účelom spracúvania osobných údajov je dodania služby alebo tovaru prostredníctvom externého dopravcu, alebo interného dopravcu, osobne, v predajni alebo v sklade
 • účelom spracúvania osobných údajov kamerovým systémov je ochrana majetku a zdravia
 • účelom spracovania osobných údajov je vedenie evidencie podľa zákona č. 190/2003 Z .z. o strelných zbraniach a strelive
 • účelom spracúvania osobných údajov je v rámci účtovných dokladov
 • účelom spracovania osobných údajov je poskytnutie alebo poverenie tretej strany alebo príjemcu spracovaním osobných údajov

Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • prevádzkovateľ spracúva osobné a kontaktné údaje na účely zmluvných vzťahov
 • na účely zaslania, potvrdenia a komunikáciu s členmi klubu sú osobnými údajmi meno, priezvisko, titul, osobné číslo, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, adresa doručenia, korešpondenčná adresa, číslo občianskeho preukazu, číslo zbrojného preukazu, číslo pobytového preukazu, číslo preukazu zbrane, telefónne číslo, e-mailová adresa, povolanie, dátum vzniku členstva v klube, členský preukaz, fotografie, prijatie členského príspevku, prijatie príspevkov
 • osobnými údajmi na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, kontaktná osoba, telefónne číslo.
 • na účely osobného vybavenia žiadostí podľa osobitných predpisov sú osobnými údajmi meno, priezvisko, titul, osobné číslo, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, adresa doručenia, korešpondenčná adresa, číslo občianskeho preukazu, číslo zbrojného preukazu, číslo pobytového preukazu, číslo preukazu zbrane, telefónne číslo, e-mailová adresa, povolanie, fotografie

Zásady spravovania osobných údajov

 • k spracúvaniu osobných údajov sa pristupuje len zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne
 • získavame iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali
 • osobné údaje sú aktualizované a nesprávne osobné údaje sú bezodkladne vymazané alebo opravené
 • osobné údaje sú uchovávané len dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú
 • osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme
 • všetky osoby, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou

Podmienky spracúvania osobných údajov

 • spracovanie osobných údajov je možné len s výslovným súhlasom dotknutej osoby, na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 • spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, kde zmluvná strana je dotknutá osoba
 • spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti
 • ak je nevyhnutný na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana. Ak je nevyhnutné pre potreby informovania
 • prijatie primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, vzatie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov
 • prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ
 • po splnení účelu spracúvania sa zabezpečí bezodkladne likvidácia osobných údajov dotknutej osoby
 • tretia strana spracúva osobné údaje, len na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • príjemca spracúva osobné údaje v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúci sa na daný účel spracúvania osobných údajov

Príjemca

 • Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • Okresné riaditeľstvá Policajného zboru
 • Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 • Remax Courier Service spol. s r.o.
 • Slovenská pošta a.s.

Práva dotknutej osoby

 • právo vyjadriť súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • právo na presnosť svojich osobných údajov
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
 • právo odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
 • právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti, ústne alebo elektronickými prostriedkami. Ústne informácie sa môžu poskytnúť len, ak dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Doba uchovávania osobných údajov

 • osobné údaje sa uschovávajú v písomnej forme, na technických nosičoch alebo spôsobom kombinujúcim uvedené formy a v rovnakej forme aj prenášané
 • osobné údaje evidované v písomnej forme, technickými nosičmi dát sa vyraďujú až po uplynutí ich prevádzkovej potreby alebo lehoty uloženia dokumentov stanovenej osobitnými právnymi predpismi
Prepnúť jazyk

  Najbližšie udalosti

  Nothing from 13.07.2024 to 13.10.2024.

  Košík